ZMĚNY - CO JE NOVÉHO A CO NÁS ČEKÁ

Od 1.10.2019 končí přechodové období v rámci DPH a to u zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 již není možné koeficient DPH zaokrouhlit na celá čísla. Lajcky řečeno, že máte základ DPH a DPH a to vám vyjde s ocáskem, tedy: 123,45. Po 1.10.2019 není již možné toto číslo zaokrouhlit na celé, tedy na 123,00. Zaokrouhlit lze až konečnou fakturu, která neovlivní u hotovostních faktur DPH - úhrada faktury do pokladny. Tržby hotovostní se do zaokrouhlení ale započítávají. Dle §37 ZDPH zůstalo způsob výpočtu jako součin základu daně a sazby daně. Zcela vypustili část s matematickým zaokrouhlením. Nově platí tedy metoda výpočtu shora.( Daň 21% = 229,90 - (229,9/1,21) = 39,90,-Kč) Dle § 36 odst. 5 ZDPH - "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu." Z toho vyplývá, že při hotovostní platbách je při zaokrouhlení DPH vyjmuto, tudíž nepodléhá zaokrouhlení do DPH a celé číslo se zaokrouhlí bez DPH na účet 568xxx. (Kdo jak má nastavené zaokrouhlení v programech). Při zaokrouhlení faktur převodem je ale zapotřebí zaokrouhlení faktury na celou částku zahrnout do DPH, to znamená, že číslo za celým číslem je jako výsledná částka s DPH a je potřeba zaokrouhlení zahrnout jako základ daně a DPH a celkem s DPH! Na toto POZOR! Toto začalo platit již od 1.4.2019 při novele DPH, avšak bylo stanoveno přechodové období do 30.9.2019 aby měli programy čas tuto změnu zaimplementovat do svých účetních programů a měli celkově všichni dodavatelé a odběratelé čas i na to zvyknout předělat. Od 1.10.2019 již nebude možné zaokrouhlovat jinak, než jak je uvedeno výše a to bez rozdílu a bez vyjímky, jinak se nesejdete na kontrolním hlášení a vzniknou Vám rozdíly, kvůli kterým bylo toto opatření zavedeno.

V případě potřeby Vám rádi poradíme nebo pomůžeme.

Vaše Výplatička.cz


Dne 13.9.2019 byla chválena novela zákona o EET, (která se od 1.4.2020 popř. od 1.5.2020) rozšiřuje o 3. a 4. vlnu EET - tedy pro malé podnikatele, řemeslníky a vybrané živnosti. Spolu s touto novelou vchází v platnost snížení DPH u vybraných činností a to např. - ubytovací služby (z 15% na 10%), stravování (z 15% na 10%, kromě "jídla s sebou" a snížení točeného piva z 21% na 10%), úklidové činnosti - pro domácnosti, mytí oken, oprava obuvi, oprava oděvů, holičské činnosti, vodné, stočné. Zákon již podepsal prezident a začne platit po 1.den 7ho měsíce po vydání ve sbírce zákonů, tedy od 1.4. nebo 1.5.2020. Pro pořízení kasy vláda schválila jednorázovou slevu na dani z příjmů v hodnotě 5000Kč jako kompenzaci za pořízení EET kasy.

Celý výčet novely na snížení DPH:

 domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

 stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

 služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

 služby mytí oken prováděné v domácnostech,

 opravy obuvi a kožených výrobků,

 opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

 opravy jízdních kol,

 kadeřnické a holičské služby,

 půjčování nebo nájem knih,

 pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

 knihy, e-knihy a audioknihy


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme EET nastavit, pomoci s výběrem správné kasy a vše, co je k tomu potřeba včetně získání FIK kódu.
Vaše Výplatička.cz

Od 1.7.2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby u zaměstnavatele, tedy, že zaměstnavatel bude od 1.7.2019 platit nemocenskou (její náhradu) od 1. dne začátku nemoci. Tímto krokem se snižuje odvod "superhrubé" mzdy o 0,2% nemocenského pojištění z 1,34% na 1,338%. Nový výše superhrubé mzdy tedy činní 1,338%

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí

 • u zaměstnavatele 24,8 % (původně bylo 25%) z vyměřovacího základu , z toho 2,1 %(původně bylo 2,3%) na nemocenské pojištění , 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu zůstává stejný
 • u OSVČ:
  • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
  • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění (původně 2,3 %),
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %).

Od 1.7.2019 se tedy budou počítat mzdy s odvodem 1,338% a ne 1,34%, jak tomu bylo dosud. Tímto krokem vláda dala kompenzaci zaměstnavatelům, když schválili výplatu dávek od 1.dne nemoci.

Nižší odvod se platí, i když zaměstnanec v té době nemarodí.

Toto se týká prvně u odvodů za 7/2019.

Tak tu máme další změnu.
Tentokráte je to ale změna, která mnohé potěší. Od 1.4.2019 zacal platit další
daňový balíček. Ten má za následek pár základních věcí. Nejdůležitější je změna
výdajového paušálu z 1.000.000kc zpět na 2.000.000kc pro živnostníka
uplatňující paušální výdaje. Výdaje lze uplatnit již za rok 2019.

Další změnou je zaokrouhlování DPH. Přechodové období je od 1.4.2019, nejdéle však do
30.9.2019, kde máte poslední možnost zaokrouhlit DPH na celá čísla. Nové se
bude DPH vypočítávat dle koeficientu 1.21, 1.15, 1.10 s tím, že zaokrouhlení
kvůli rozdílům DPH a kontrolního hlášení již nebude možné. Zaokrouhlit pak
můžete koncovou fakturu, tedy položku,která již nevstupuje do DPH. Změna
daňového balíčku, která se týká změn sazeb DPH, a 3. a 4. vlny EET začne platit
až od roku 2020.


Změna ve školkovném pro uplatnění za rok 2018.

Do novelizace zákona o daních z příjmů novelou č. 170/2017 Sb., která se v dané věci uplatní poprvé od roku 2018, nebylo zcela jednoznačné, zda tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35bb zákona o dani z příjmů) se uplatňuje (do výše minimální mzdy) podle data úhrady výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení nebo podle období, kterého se tyto výdaje týkají.

Do novelizace nebylo jednoznačné, zda úhradu z...a umístění dítěte např. v 9/218 na období 9/2018 až1/2019:

- lze celou uplatnit za období roku 2018 nebo

- lze a období roku 2018 uplatnit jen část připadající na období 9 až 12/2018 a část připadající na 1/2019 uplatnit až za rok 2019. Od novelizace č. 170/2017 Sb. je jednoznačné, že platí tato varianta!

V souvislosti s tímto se změnil obsah potvrzení musí obsahovat:
- Jméno vyživovaného dítěte poplatníka
- celkovou výši výdajů
- datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovateů nebo datum vzniku jeho ŽO.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení 28.12.2018 upozornila FU na nové náležitosti, bude o to přísnější kotnrola na toto ustanovení i včetně náležitostí na doklad.

Tak taínkové a maminky, důsledně si zkontrolujte doklad, až Vám ho bude školka vystavovat:-)

Vaše Výplatička.cz

Nově poskytujeme (strašáka)GDPR.

Plnění GPDR, které vám bude poskytnuto a které platí od 25.5.2018:

 • Článek 5-11 GDPR - Nastavení interních zásad k zajištění GDPR při zpracování osobních dat
 • Články 12-22 GDPR - Zohlednění práva fyzických osob na ochranu osobních údajů - Informace, Přístup, Oprava, Výmaz, Omezení zpracování, Oznamovací povinnost ve vztahu k subjektu údajů, Přenositelnost, Právo vznést námitku
 • Článek 24-25 GDPR - Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Článek 30 GDPR - Záznamy o činnostech zpracování - zobrazení konsolidovaných logů
 • Článek 32 GDPR - Zabezpečení zpracování
 • Články 33-34 GDPR - Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů
 • Článek 35-36 GDPR - Posuzování dopadu každého zpracování osobních údajů
 • Článek 37-39 GDPR - Práce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Připravíme a do praxe zavedeme:

  • Smlouvy o zpracování osobních údajů - přímo pro dané subjekty
  • Souhlasy se zpracováním osobních údajů - vzorové šablony
  • Analýzy rizik - hardware, software, databáze, účetní software, uložení šanonů faktur, mezd, dokumentů, smluv, mailů, cloudových a jiných internetových úložišť, zálohování dat, přenosné datové prostředky
  • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
  • Kompetence a školení pro ochranu osobních údajů
  • Návrhy a kontrola opatření ochrany osobních údajů
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování ochrany osobních údajů
  • Evidence poskytování ochrany údajů o zpracování ochrany osobních údajů
  • Vyřizování podání subjektů údajů souvisejících s uplatněním jejich práv
  • Evidence osobních údajů - spisová služba


Změna DPH a jejich sazeb.

Finanční správa není schopna zajistit efektivní výběr daně z přidané hodnoty, proto radši sníží sazby daně, jak se vyjádřilo ministerstvo. Navrhuje jim zavést EET a zároveň snížit DPH na 10%. Mělo by se to týkat:
kódu CZ-CPA 36.00.2 - úprava a rozvod vody prostřednictvím síťíkódu CZ-CPA 37 - odvádění a čištění odpadních vodkódu CZ-CPA - 56 - stravovací služby a podávání nápojů s vyjímkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně dle §57 až 59 zákona o DPH a s vyjímkou podávání alkoholických a tabákových výrobků - neplatí pro točené pivokódu CZ-CPA - 81.21.10 - čištění vnitřních prostor v domácnostechkódu CZ-CPA - 81.22.11 - mytí oken v domácnostechkódu CZ-CPA - 88.10, 88.91 - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občanykódu CZ-CPA - 95.23 - opravy obuvi . drobnékódu CZ-CPA - 95.29.11 drobné opravy oděvů a textilních výrobkůkódu CZ-CPA - 95.29.12 - drobné opravy jízdních kolkódu CZ-CPA - 96.02 - kadeřnické a holičké práce
Některé ze služeb mají buď 21 % - kadeřnice, opravy jízdních kol) a nebo do 15% - stravovací služby, čištění v domácnostech. Pitná voda, která teď spadá do 15% bude spadat do 10% - dodávaná pitná voda vodovodem pro veřejnou potřebu - kód 2201.
S návrhem stravovacích služeb zařadit do 10% Ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) s bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv zboží (např. jídlo s sebou) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.
Finanční správa uvádí, že toto vše dělá proto, aby ulehčila podnikatelům a kompenzovala náklady na zavedení EET. Hlavní důvod to ale není. V důvodové zprávě ministerstvo financí uvádí, že navrhovaná změna v oblasti daně z přidané hodnoty se týká předevšm zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně.

Sněmovna schválila zrušení karenční doby. Jaká kompenzace čeká zaměstnavatele?

Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení karenční doby a proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Pro zaměstnavatele je navržena kompenzace v podobě snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele z 2,3 % na 2,1 %. Nemocenská by se měla od začátku nemoci znovu vyplácet od července 2019. Zaměstnanci mají dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu. Spolu s tímto by se mělo proti zneužívání karenční doby zavézt tzv. e-neschopenka.

Čekají nás změny v oblastí daní a odvodů u OSVČ od roku 2019.


OSVČ nyní platí na sociální pojištění- 2.189,-Kč a na zdravotní pojištění 2.024,-Kč. Od roku 2019 se tyto sazby zvednou a to na sociální pojištění o 199,-Kč na 2.388,-Kč a zdravotní pojištění o 184,-Kč na 2.208,-Kč. Naopak bude lepší vedlejší výdělečná činnost pro povinnost platit zálohy. Roční limit se zvyšuje na 78.476,-Kč. V případě, že vedlejší činnost budete mít třeba jen půl roku, samozřejmě se hranice dělí počtem měsíců, po kterých jste činnost vykonávali.
Od roku 2019 nebude již splatná záloha do 20.ho následujícího měsíce za měsíc předchozí, ale bude se muset platit nejpozději do konce dne v měsíci, za který se pojistné platí.
DPČ od roku 2019 dochází ke zvýšení limitu na tzv. " malý rozsah" z 2.499,-Kč na 2.999,-Kč. Limit pro neplacení SP a ZP se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. čili, pokud budu mít DPČ na malý rozsah do 2.999,-Kč u pěti zaměstnavatelů, tak ani u jednoho nedojde k odvodu SP a ZP.
Limit pto solidární daň se zvýšil. Pro rok 2019 je limit 1.569.552 z nynějších 1.438.992,-Kč.

POZOR! EET - 3. a 4. vlna zrušena !! 

15.12.2017 zrušit Ústavní soud platnost některých zákonů o EET. Nařízení vlády o vyloučení některých plateb z EET zůstane v platnosti jen do konce příštího roku. Dvě ze zrušených ustanovení zákona o EET (3. a 4. vlna), která podle navrhovatelů komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů, budou platit do února. Na základě tohoto zrušení se chystá návrh zákona na úpravu aplikace 3. a 4. vlny EET v níž by měl být i návrh na zrušení vedení EET u e-shopů. Toto nařízení je platí na rok, kde do 28.2.2018 musí zákonodárci dát novelu zákona o EET. Dále soud zrušil povinnost uvádět u živnostníků DIČ na účtence, jelikož je z toho patrný datum narození a z toho patrný věk.