ZMĚNY - CO JE NOVÉHO A CO NÁS ČEKÁ

ZMĚNA EET a liberační balíček 2. vlna COVID-19

Dnešním dnem, po jednání vlády, se EET odkládá na období 1.1.2023. Vláda tak vyslyšela dlouho trvají nátlak podnikatelů a asociací, kteří je zastupují. Evidovat tržby podnikatelé nemusí až do roku 2023. Pokud by však chtěli tržbu evidovat dobrovolně, mohou. Spolu s tímto schválením přináší další pomocné balíčky podnikatelům, a to opětovné podpory "500tovky" a OČR. Nyní pouze pro ty, kteří jsou vládou uzavřeni po celou dobu trvání nouzového stavu. Nárok mají ti podnikatelé, jejichž převažující činnost je ta, které se uzavření provozu týče. Dále těmto podnikatelům MF schválilo odklad plateb na všechny typy daní a to do 31.12.2020. Finanční úřady nebudou pozdní úhrady nijak úročit ani penalizovat. Podání tvrzení daně odložené však není. Ty musí být podané do termínu. MPSV pro tyto podnikatele opět aktivovala Antivirus A se změnou, že dotovaná částka nebude 80%, ale 100% a to do konce letošního roku. Všechny typy žádostí o podporu se mohou zasílat elektronicky, emailem, poštou nebo osobně. V případě potřeby jsme tu pro vás.

 Novinky z novely Zákoníku práce, který nabyl účinnosti 30.7.2020.

 • Změna ustanovení § 51a zákoníku práce v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů - upravuje se možnost podání výpovědi zaměstnancem zavedením výpovědní 15denní výpovědní doby. Dále lze dát výpověď prostřednictvím DS zaměstnance bez předchozího informování zaměstnavatele. V tuto je v případě nevyzvednutí fikce doručení 10 dnů.
 • Přenesena větší zodpovědnost na zaměstnance v podobě sdělení adresy, kde se zaměstnanec momentálně nachází. V případě, že by výpověď nebo jakékoliv listiny byly zaslány na adresu, kde se již zaměstnanec nevyskytuje, avšak zaměstnanec porušil voji povinnost včas informovat zaměstnavatele o nové adrese, má se za to, že písemnosti byly doručeny a jsou platné. Nadále však trvá povinnost předat listiny jakýmkoliv způsobem a to nejprve osobně.
 • Sjednocení fikce doručení v případě nedoručení výpovědi zaměstnanci s Českou poštou na 15 dnů z 10ti a zrušení povinnosti poučit zaměstnance v případě nepřevzetí.
 • Vícesměnný režim dle § 78 zákoníku práce - pojem třísměnný režim se nahrazuje pojmem vícesměnný režim, jelikož existují i režimy např. čtyřsměnné. Na tyto režimy se nyní vztahuje zkrácená týdenní pracovní doba 37,5 hodiny.
 • Pružné rozvržení pracovní doby dle § 85 až 87 zákoníku práce se neuplatní také při čerpání řádné dovolené a při překážkách v práci podle § 191 a 191a zákoníku práce (v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, v době poskytování dlouhodobé péče apod.). Oproti původní právní úpravě toto ustanovení nyní dopadá také na čerpání rodičovské dovolené, která je důležitou osobní překážkou v práci, nicméně zaměstnanci po tuto dobu nepřísluší dávka nemocenského pojištění, nýbrž dávka státní sociální podpory.
 • Změna u agenturního zaměstnávání - podle nového § 309a zákoníku práce musí uživatel informovat agenturu práce o záměru vyslat dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie.
 • Nově již není nutné vydávat potvrzení o zaměstnání dle § 313 zákoníku práce na dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Povinnost zůstává u dohod, které založily účast na nemocenském pojištění nebo podléhají exekučním srážkám. V této souvislosti se musí na zápočtových listech nově uvádět i orgán, který exekuční srážky nařídil.
 • Vysílání zaměstnanců z jiných států EU k výkonu práce v rámci poskytování služeb do ČR dle § 319 zákoníku práce - upravují se podmínky pro takzvané krátkodobé a dlouhodobé vyslání.
 • Mění se ustanovení týkající se doručování zaměstnavatele zaměstnancům a zaměstnance zaměstnavateli (§ 334 - 337 zákoníku práce). Při doručování písemností zaměstnavatelem se upřednostní doručení na pracovišti zaměstnance. Nově je za určitých podmínek umožněno doručování datovou schránkou. Fikci doručení prostřednictvím poštovního doručovatele je možné uplatnit při neúspěšném doručení ve lhůtě 15 kalendářních (nikoli 10 pracovních dnů). Doručuje se na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli naposled písemně sdělil.
 • Při uplatnění průměrného výdělku dle § 357 zákoníku práce se zvyšuje nejen na úroveň minimální, ale také zaručené mzdy (bude-li vypočtena průměrná mzda za předcházející čtvrtletí nižší).

Další změny začínají platit od 1.1.2020 a to asi nejočekávanější a to změna dovolené, sdílené pracovní místo, náhrady majetkových věcí, placené volno

 • Překážky v práci na straně zaměstnance se rozšiřují o placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Zavádí se nejvýše jeden týden placeného volna s náhradou mzdy nebo platu s možností získání úhrady vyplacené náhrady zaměstnavateli ze státního rozpočtu.
 • Zavádí se sdílená pracovní místa. Zaměstnavatel se může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce dohodnout na výkonu práce na jednom společném (sdíleném) pracovním místě
 • Startují převratné změny v pojetí řádné dovolené. Ruší se dovolená za odpracované dny a podmínka odpracování 60 dnů v roce. Délka poskytované dovolené dle násobků týdnů se nemění, avšak bude přepočtená na hodiny a bude se pracovat s poměrnou částí dovolené, pokud zaměstnanec neodpracuje celý rok, nebo má kratší týdenní pracovní dobu.
 • Upravuje se náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Zvyšuje se jednorázová náhrada pozůstalých při smrtelném pracovním úrazu zaměstnance a způsob jejího stanovení.

Máme tady nový rok a s tím i změny na rok 2020.

V oblasti mezd se jedná o největší změnu a to o změnu minimální mzdy a její zvýšení na 14.600,-Kč/měsíc (87,30,-Kč/hod).

 • Zvýšení zaručené mzdy a to takto:
 • Zaručená mzda dle skupin (vždy pro jednosměnný provoz):
 • 1. skupina (minimální) - měsíční - 14.600,-Kč, hodinová - 87,30,-Kč/hod
 • 2. skupina - měsíční - 16.100,-Kč, hodinová - 96,30,-Kč/hod
 • 3. skupina - měsíční - 17.800,-Kč, hodinová - 106,40,-Kč/hod
 • 4. skupina - měsíční - 19.600,-Kč, hodinová - 117,40,-Kč/hod
 • 5. skupina - měsíční - 21.700,-Kč, hodinová - 129,70,-Kč/hod
 • 6. skupina - měsíční - 24.000,-Kč, hodinová - 143,20,-Kč/hod
 • 7. skupina - měsíční - 26.500,-Kč, hodinová - 158,10,-Kč/hod
 • 8. skupina - měsíční - 29.200,-Kč, hodinová - 174,60,-Kč/hod
 • Zvednutí školkovného na úroveň minimální mzdy a to na částku 14.600,-Kč
 • Zvýšení hranice pro zdanění důchodů a to na 525.600,-Kč
 • Zvýšení rodičovské dovolené z 220.000,-Kč na 300.000,-Kč na jedno dítě, u vícerčat na 450.000,-Kč. Měsíční čerpání se zvyšuje pak na 10.000,-Kč/jedno dítě, u vícerčat - 15.000,-Kč/měsíc
 • Průměrná hrubá měsíční mzda na rok 2020 je stanovena na částku 34.835,-Kč
 • Zvýšení částky pro nekolidující zaměstnání a to na částku 7.300,-Kč/měsíc

Nemocenská

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, a to:

 • v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč,
 • ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč
 • a ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč

Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2020 se zvýší náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Poroste stejně jako procentní výměra důchodů, která se navýší o 5,2 procenta a k tomu ještě o 151 korun.

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím.

Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvyšuje 12 000 Kč na 12 800 Kč. Nově bude moci vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů.

OSVČ a zálohy:

 • - minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 709 Kč - z toho minimální záloha na pojistné činí 2 544 Kč,
 • - minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 484 Kč - z toho minimální záloha na pojistné činí 1 018 Kč.
 • - minimální měsíční základ pro placení záloh na ZP pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 2.352,-Kč
 • - minimální platba pro lidi "OBZP" je na rok 2020 stanovena na částku 1.971,-Kč

Daně:

 • Od 1.1.2020 se zvedá spotřební daň na alkohol a cigarety. Zvedá se pevná i procentuální částka spotřební daně. Zvýšení sazeb se netýká nealkoholických nápojů a piva.
 • Dochází ke snížení limitu zdanění výher (osvobození od daně) a to na částku 1.000.000,-Kč. Výhry nad milion korun musí poplatník zdanit ve svém daňovém přiznání sazbou 15% z dani z příjmů.
 • Podle zákonodárců je nutné reagovat na měnící se prostředí a zvýšení cenové hladiny. Výše správních poplatků byla naposledy změněna k 1. lednu 2012, tedy před provedením rekodifikace soukromého práva, která mimo jiné zásadním způsobem zvýšila náročnost řízení vedených katastrálními úřady. Proto se navrhuje zvýšení sazby některých správních poplatků na dvojnásobek.
 • Doposud bylo možné uplatnit osvobození mimo jiné na pozemky remízků, hájů a větrolamů i mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Nově bude okruh pozemků, na které může dopadat osvobození od daně, rozšířen na pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází.
 1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
 2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
 3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Smyslem této nové úpravy je podpora opatření na zachování biodiverzity zemědělské krajiny a boj proti nedostatku vody (suchu).

EET:

Od 1.5.2020 je podepsána novela zákona o EET spolu se snížením DPH na služby pro nově spadající subjekty do 3. a 4. vlny EET spolu s pohostinstvím a zlevnění určitých služeb. Vzhledem k tomu, že byla novela dána k Ústavnímu soudu, není jasné, jestli se celá novela nezruší. Zavedení rozšíření EET tedy zatím neplatí, byť ho podepsal Prezident a čeká se, jak soud rozhodne. Zavedení EET se má týkat profesí, jako řemeslníci, daňoví poradci, účetní, lékaři apod. Spolu se zavedením se má snížit sazba DPH u vodného, stočného, stravovací služby a točené pivo, úklidové práce, pečovatelské domácí služby. Toto zatím není. Co se ale snížilo do 2 snížené sazby (10%) je vodné a stočné, které je již od 1.1.2020 v 10% sazbě).

Plánované změny k 1.7.2020

Velké změny by měly nastat k 1.7.2020 kdy vláda chce schválit:

 • Pružné rozvržení pracovní doby - neuplatnění v době dovolené , rodičovské či OČR
 • Zápočtový list - zrušení povinnosti vydat ZL zaměstnanci v případě ukončení DPP.
 • Vyslání zaměstnance - rozšíření povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnance do ČR a zajištění souboru pracovních podmínek
 • Doručování písemností zaměstnavatelem a doručování písemností zaměstnancem vč. fikce doručení 1 dnů při použití DS, a 15 dnů při nedoručení poštou - specifikace "prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb", přenesení odpovědnosti na zaměstnance při sdělení adresy zaměstnavateli a jeho případné změny adresy
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Od 1.1.2021 je pak plánováno novlizace:

 • Dovolená a její výpočet
 • Sdílené pracovní místo

Přeji krásný a úspěšný rok 2020 

Od 1.1.2020 vláda odsouhlasila další navýšení minimální mzdy. Toto navýšení má však další dopady a to dopad jak na zaručenou mzdu, tak ale i na dopady daňové a to možnosti uplatnit školkovné, zvýšení hranice nekolidujícího zaměstnání, danění starobního důchodu, minimální platba pro OBZP. 

Minimální mzda od 1.1.2020 činní 14.600,- (pro 1 směnný provoz). Tato mzda je zároveň jako 1. skupina zaručené mzdy. Přepočtem na hodinovou mzdu činní minimální mzda 87,30,-Kč (pro 1 směnný provoz). Oproti původní částce byla 13.350,-Kč a 79,80,-Kč/hod. Mzda se u zaručené mzdy dělí do osmi skupin prací dle náročnosti, dle kterých by se měl zaměstnavatel při stanovování minimální mzdy pro jednotlivé své pozice řídit. Pro státní zaměstnance platí jiné tabulky, tyto jsou pouze pro soukromý sektor. 

Zaručená mzda dle skupin (vždy pro jednosměnný provoz):

1. skupina (minimální) - měsíční - 14.600,-Kč, hodinová - 87,30,-Kč/hod  

2. skupina  - měsíční - 16.100,-Kč, hodinová - 96,30,-Kč/hod 

3. skupina  - měsíční - 17.800,-Kč, hodinová - 106,40,-Kč/hod

4. skupina  - měsíční - 19.600,-Kč, hodinová - 117,40,-Kč/hod

5. skupina  - měsíční - 21.700,-Kč, hodinová - 129,70,-Kč/hod

6. skupina  - měsíční - 24.000,-Kč, hodinová - 143,20,-Kč/hod

7. skupina  - měsíční - 26.500,-Kč, hodinová - 158,10,-Kč/hod  

8. skupina  - měsíční - 29.200,-Kč, hodinová - 174,60,-Kč/hod

Co se týče dopadu daňového tak došlo díky navýšení minimální mzdy ke zvednutí spodní hranice pro možnost získání daňového bonusu v daňovém přiznání a to na spodní hranici  87.600,-Kč (6-ti násobek minimální mzdy). Dále se zvedla možnost odečtu "Školkovného" až do výše 14.600,-Kč. 

Zvednutím minimální mzdy došlo k zvýšení hranice nekolidujícího zaměstnání a to na částku 7.300,-Kč/měsíc. Původní částka byla 6.675,-Kč

Zvednutím minimální mzdy se zvedla hranice pro zdanění starobních důchodců a jejich důchodů a to na hranici 525.600,-Kč z původních 480.600,-Kč(36-ti násobek minimální mzdy)

Zvednutím minimální mzdy zaplatí i více lidi, kteří jsou jako "OBZP", neboli "Osoba bez zdanitelných příjmů", tzn. že za ní nikdo neodvádí ani zdravotní ani sociální pojištění, není nikde zaměstnaná - nemá příjem dle §6 ani §7 ZDP, není ani studentem a zdravotní pojištění si osoba platí sama. Částka od 1.1.2020 se zvedá na 1971,-Kč. 

Vaše Výplatička.cz

Jelikož z důvodu nejednoznačnosti zákona DPH (§36 a 37) ohledně zaokrouhlování dokladů,  upozorňujeme na aktuální stanovisko MFČR.

Ačkoli ze zákona o DPH dle mnohých odborníků na legislativu jednoznačně plyne, že zaokrouhlení musí ovlivnit celkový základ daně, Finanční správa v informaci ze dne 14.10.2019 zaujala stanovisko, že jej lze (stejně jako u hotovostních úhrad) ponechat mimo základ daně. Viz odkaz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Doporučujeme proto vrátit se se zaokrouhlováním do podoby před 1.10.2019. 

Nicméně ti, kteří chtějí zaokrouhlení nadále ponechat tak, aby se na základ DPH a DPH nadále rozpočítávalo a celkový základ daně a DPH vstupovaly do rekapitulační tabulky, si samozřejmě mohou tuto volbu zvolit a ponechat to jako po novele po 1.10.2019.

Vaše Výplatička.cz

Od 1.10.2019 končí přechodové období v rámci DPH a to u zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 již není možné koeficient DPH zaokrouhlit na celá čísla. Lajcky řečeno, že máte základ DPH a DPH a to vám vyjde s ocáskem, tedy: 123,45. Po 1.10.2019 není již možné toto číslo zaokrouhlit na celé, tedy na 123,00. Zaokrouhlit lze až konečnou fakturu, která neovlivní u hotovostních faktur DPH - úhrada faktury do pokladny. Tržby hotovostní se do zaokrouhlení ale započítávají. Dle §37 ZDPH zůstalo způsob výpočtu jako součin základu daně a sazby daně. Zcela vypustili část s matematickým zaokrouhlením. Nově platí tedy metoda výpočtu shora.( Daň 21% = 229,90 - (229,9/1,21) = 39,90,-Kč) Dle § 36 odst. 5 ZDPH - "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu." Z toho vyplývá, že při hotovostní platbách je při zaokrouhlení DPH vyjmuto, tudíž nepodléhá zaokrouhlení do DPH a celé číslo se zaokrouhlí bez DPH na účet 568xxx. (Kdo jak má nastavené zaokrouhlení v programech). Při zaokrouhlení faktur převodem je ale zapotřebí zaokrouhlení faktury na celou částku zahrnout do DPH, to znamená, že číslo za celým číslem je jako výsledná částka s DPH a je potřeba zaokrouhlení zahrnout jako základ daně a DPH a celkem s DPH! Na toto POZOR! Toto začalo platit již od 1.4.2019 při novele DPH, avšak bylo stanoveno přechodové období do 30.9.2019 aby měli programy čas tuto změnu zaimplementovat do svých účetních programů a měli celkově všichni dodavatelé a odběratelé čas i na to zvyknout předělat. Od 1.10.2019 již nebude možné zaokrouhlovat jinak, než jak je uvedeno výše a to bez rozdílu a bez vyjímky, jinak se nesejdete na kontrolním hlášení a vzniknou Vám rozdíly, kvůli kterým bylo toto opatření zavedeno.

V případě potřeby Vám rádi poradíme nebo pomůžeme.

Vaše Výplatička.cz


Dne 13.9.2019 byla chválena novela zákona o EET, (která se od 1.4.2020 popř. od 1.5.2020) rozšiřuje o 3. a 4. vlnu EET - tedy pro malé podnikatele, řemeslníky a vybrané živnosti. Spolu s touto novelou vchází v platnost snížení DPH u vybraných činností a to např. - ubytovací služby (z 15% na 10%), stravování (z 15% na 10%, kromě "jídla s sebou" a snížení točeného piva z 21% na 10%), úklidové činnosti - pro domácnosti, mytí oken, oprava obuvi, oprava oděvů, holičské činnosti, vodné, stočné. Zákon již podepsal prezident a začne platit po 1.den 7ho měsíce po vydání ve sbírce zákonů, tedy od 1.4. nebo 1.5.2020. Pro pořízení kasy vláda schválila jednorázovou slevu na dani z příjmů v hodnotě 5000Kč jako kompenzaci za pořízení EET kasy.

Celý výčet novely na snížení DPH:

 domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

 stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

 služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

 služby mytí oken prováděné v domácnostech,

 opravy obuvi a kožených výrobků,

 opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

 opravy jízdních kol,

 kadeřnické a holičské služby,

 půjčování nebo nájem knih,

 pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

 knihy, e-knihy a audioknihy


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme EET nastavit, pomoci s výběrem správné kasy a vše, co je k tomu potřeba včetně získání FIK kódu.
Vaše Výplatička.cz

Od 1.7.2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby u zaměstnavatele, tedy, že zaměstnavatel bude od 1.7.2019 platit nemocenskou (její náhradu) od 1. dne začátku nemoci. Tímto krokem se snižuje odvod "superhrubé" mzdy o 0,2% nemocenského pojištění z 1,34% na 1,338%. Nový výše superhrubé mzdy tedy činní 1,338%

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí

 • u zaměstnavatele 24,8 % (původně bylo 25%) z vyměřovacího základu , z toho 2,1 %(původně bylo 2,3%) na nemocenské pojištění , 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu zůstává stejný
 • u OSVČ:
  • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
  • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění (původně 2,3 %),
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %).

Od 1.7.2019 se tedy budou počítat mzdy s odvodem 1,338% a ne 1,34%, jak tomu bylo dosud. Tímto krokem vláda dala kompenzaci zaměstnavatelům, když schválili výplatu dávek od 1.dne nemoci.

Nižší odvod se platí, i když zaměstnanec v té době nemarodí.

Toto se týká prvně u odvodů za 7/2019.

Tak tu máme další změnu.
Tentokráte je to ale změna, která mnohé potěší. Od 1.4.2019 zacal platit další
daňový balíček. Ten má za následek pár základních věcí. Nejdůležitější je změna
výdajového paušálu z 1.000.000kc zpět na 2.000.000kc pro živnostníka
uplatňující paušální výdaje. Výdaje lze uplatnit již za rok 2019.

Další změnou je zaokrouhlování DPH. Přechodové období je od 1.4.2019, nejdéle však do
30.9.2019, kde máte poslední možnost zaokrouhlit DPH na celá čísla. Nové se
bude DPH vypočítávat dle koeficientu 1.21, 1.15, 1.10 s tím, že zaokrouhlení
kvůli rozdílům DPH a kontrolního hlášení již nebude možné. Zaokrouhlit pak
můžete koncovou fakturu, tedy položku,která již nevstupuje do DPH. Změna
daňového balíčku, která se týká změn sazeb DPH, a 3. a 4. vlny EET začne platit
až od roku 2020.


Změna ve školkovném pro uplatnění za rok 2018.

Do novelizace zákona o daních z příjmů novelou č. 170/2017 Sb., která se v dané věci uplatní poprvé od roku 2018, nebylo zcela jednoznačné, zda tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35bb zákona o dani z příjmů) se uplatňuje (do výše minimální mzdy) podle data úhrady výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení nebo podle období, kterého se tyto výdaje týkají.

Do novelizace nebylo jednoznačné, zda úhradu z...a umístění dítěte např. v 9/218 na období 9/2018 až1/2019:

- lze celou uplatnit za období roku 2018 nebo

- lze a období roku 2018 uplatnit jen část připadající na období 9 až 12/2018 a část připadající na 1/2019 uplatnit až za rok 2019. Od novelizace č. 170/2017 Sb. je jednoznačné, že platí tato varianta!

V souvislosti s tímto se změnil obsah potvrzení musí obsahovat:
- Jméno vyživovaného dítěte poplatníka
- celkovou výši výdajů
- datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovateů nebo datum vzniku jeho ŽO.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení 28.12.2018 upozornila FU na nové náležitosti, bude o to přísnější kotnrola na toto ustanovení i včetně náležitostí na doklad.

Tak taínkové a maminky, důsledně si zkontrolujte doklad, až Vám ho bude školka vystavovat:-)

Vaše Výplatička.cz

Nově poskytujeme (strašáka)GDPR.

Plnění GPDR, které vám bude poskytnuto a které platí od 25.5.2018:

 • Článek 5-11 GDPR - Nastavení interních zásad k zajištění GDPR při zpracování osobních dat
 • Články 12-22 GDPR - Zohlednění práva fyzických osob na ochranu osobních údajů - Informace, Přístup, Oprava, Výmaz, Omezení zpracování, Oznamovací povinnost ve vztahu k subjektu údajů, Přenositelnost, Právo vznést námitku
 • Článek 24-25 GDPR - Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Článek 30 GDPR - Záznamy o činnostech zpracování - zobrazení konsolidovaných logů
 • Článek 32 GDPR - Zabezpečení zpracování
 • Články 33-34 GDPR - Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů
 • Článek 35-36 GDPR - Posuzování dopadu každého zpracování osobních údajů
 • Článek 37-39 GDPR - Práce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Připravíme a do praxe zavedeme:

  • Smlouvy o zpracování osobních údajů - přímo pro dané subjekty
  • Souhlasy se zpracováním osobních údajů - vzorové šablony
  • Analýzy rizik - hardware, software, databáze, účetní software, uložení šanonů faktur, mezd, dokumentů, smluv, mailů, cloudových a jiných internetových úložišť, zálohování dat, přenosné datové prostředky
  • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
  • Kompetence a školení pro ochranu osobních údajů
  • Návrhy a kontrola opatření ochrany osobních údajů
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování ochrany osobních údajů
  • Evidence poskytování ochrany údajů o zpracování ochrany osobních údajů
  • Vyřizování podání subjektů údajů souvisejících s uplatněním jejich práv
  • Evidence osobních údajů - spisová služba


Změna DPH a jejich sazeb.

Finanční správa není schopna zajistit efektivní výběr daně z přidané hodnoty, proto radši sníží sazby daně, jak se vyjádřilo ministerstvo. Navrhuje jim zavést EET a zároveň snížit DPH na 10%. Mělo by se to týkat:
kódu CZ-CPA 36.00.2 - úprava a rozvod vody prostřednictvím síťíkódu CZ-CPA 37 - odvádění a čištění odpadních vodkódu CZ-CPA - 56 - stravovací služby a podávání nápojů s vyjímkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně dle §57 až 59 zákona o DPH a s vyjímkou podávání alkoholických a tabákových výrobků - neplatí pro točené pivokódu CZ-CPA - 81.21.10 - čištění vnitřních prostor v domácnostechkódu CZ-CPA - 81.22.11 - mytí oken v domácnostechkódu CZ-CPA - 88.10, 88.91 - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občanykódu CZ-CPA - 95.23 - opravy obuvi . drobnékódu CZ-CPA - 95.29.11 drobné opravy oděvů a textilních výrobkůkódu CZ-CPA - 95.29.12 - drobné opravy jízdních kolkódu CZ-CPA - 96.02 - kadeřnické a holičké práce
Některé ze služeb mají buď 21 % - kadeřnice, opravy jízdních kol) a nebo do 15% - stravovací služby, čištění v domácnostech. Pitná voda, která teď spadá do 15% bude spadat do 10% - dodávaná pitná voda vodovodem pro veřejnou potřebu - kód 2201.
S návrhem stravovacích služeb zařadit do 10% Ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) s bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv zboží (např. jídlo s sebou) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.
Finanční správa uvádí, že toto vše dělá proto, aby ulehčila podnikatelům a kompenzovala náklady na zavedení EET. Hlavní důvod to ale není. V důvodové zprávě ministerstvo financí uvádí, že navrhovaná změna v oblasti daně z přidané hodnoty se týká předevšm zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně.

Sněmovna schválila zrušení karenční doby. Jaká kompenzace čeká zaměstnavatele?

Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení karenční doby a proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Pro zaměstnavatele je navržena kompenzace v podobě snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele z 2,3 % na 2,1 %. Nemocenská by se měla od začátku nemoci znovu vyplácet od července 2019. Zaměstnanci mají dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu. Spolu s tímto by se mělo proti zneužívání karenční doby zavézt tzv. e-neschopenka.

Čekají nás změny v oblastí daní a odvodů u OSVČ od roku 2019.


OSVČ nyní platí na sociální pojištění- 2.189,-Kč a na zdravotní pojištění 2.024,-Kč. Od roku 2019 se tyto sazby zvednou a to na sociální pojištění o 199,-Kč na 2.388,-Kč a zdravotní pojištění o 184,-Kč na 2.208,-Kč. Naopak bude lepší vedlejší výdělečná činnost pro povinnost platit zálohy. Roční limit se zvyšuje na 78.476,-Kč. V případě, že vedlejší činnost budete mít třeba jen půl roku, samozřejmě se hranice dělí počtem měsíců, po kterých jste činnost vykonávali.
Od roku 2019 nebude již splatná záloha do 20.ho následujícího měsíce za měsíc předchozí, ale bude se muset platit nejpozději do konce dne v měsíci, za který se pojistné platí.
DPČ od roku 2019 dochází ke zvýšení limitu na tzv. " malý rozsah" z 2.499,-Kč na 2.999,-Kč. Limit pro neplacení SP a ZP se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. čili, pokud budu mít DPČ na malý rozsah do 2.999,-Kč u pěti zaměstnavatelů, tak ani u jednoho nedojde k odvodu SP a ZP.
Limit pto solidární daň se zvýšil. Pro rok 2019 je limit 1.569.552 z nynějších 1.438.992,-Kč.

POZOR! EET - 3. a 4. vlna zrušena !! 

15.12.2017 zrušit Ústavní soud platnost některých zákonů o EET. Nařízení vlády o vyloučení některých plateb z EET zůstane v platnosti jen do konce příštího roku. Dvě ze zrušených ustanovení zákona o EET (3. a 4. vlna), která podle navrhovatelů komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů, budou platit do února. Na základě tohoto zrušení se chystá návrh zákona na úpravu aplikace 3. a 4. vlny EET v níž by měl být i návrh na zrušení vedení EET u e-shopů. Toto nařízení je platí na rok, kde do 28.2.2018 musí zákonodárci dát novelu zákona o EET. Dále soud zrušil povinnost uvádět u živnostníků DIČ na účtence, jelikož je z toho patrný datum narození a z toho patrný věk.