ZMĚNY - CO JE NOVÉHO A CO NÁS ČEKÁ

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU

 • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
 • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR

zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).
Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).


1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ


Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží2 bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.
Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.
Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží.
Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)
Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby4 (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).
Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.
Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb > 10 000 EUR
Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.


Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb < 10 000 EUR


Není-li limit (ve výši 10 000 EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu5. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.


Limit 10.000 EUR od 1. 7. 2021 do všech členských států EU = Prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU + tzv. přeshraniční TBE služby
(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)

Vítám vás v novém roce a jako každý rok i v roce 2021 vám přináším novinky ze světa daní, mezd a personalistiky. V první řadě bych se zaměřil na největší problém a to je COVID a jeho dopady. Jak všichni víte v předchozím roce vláda chválila opatření, která spousty provozů buď částečně omezila, nebo úplně zavřela. Bohužel si myslím, že to bude pokračovat i v letošním roce, jelikož už vyjeli statistiky, že se vstupem do nového roku se Čeká republika ocitá ve velkých číslech "nakaženosti". I letos budou probíhat různé podpory a některé jsou dokonce úplně nové.

Podpory pro podnikatele:

 • Antivirus A, A+, B - tyto podpory jsou stále v běhu a budou pokračovat i v letošním roce. Nyní se bude dělat Antivirus za 12/2020. Maláčová dostala již schválení z Ministerstva financí o prodloužení podpory Antivirus A,A+,B i na letošní rok 2021. Podpora je stále stejná, a do kdy bude trvat bude záležet, jak se poslanci poperou s nouzovým stavem, jeho prodloužením a celkovou fází vývoje PSA.
 • COVID Nájem je nyní v běhu za 3Q 2020 kde je možné žádat o podporu 50% procent nájemného za období 7,8,9/2020 a to do 21.1.2021. Po skončení těchto žádostí vytváří Ministerstvo Průmyslu a Obchodu COVID Nájem za 4Q2020 nicméně je stále v řešení a nelze zatím o něj žádat. Větší podrobnosti budou po 21.1.2021. kdy skončí žádosti o 3Q 2020. Jeho podobu a celkovou výši podpory vás budeme včas informovat.
 • COVID Kultura - má za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.
 • COVID GASTRO - Vláda se zabývala také informací vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu o aktuální podpoře podnikatelů zasažených pandemií covid-19. Kabinet rozhodl, že MPO nebude nadále připravovat sektorový podpůrný program Covid - Gastro, ale bude připraven nový kompenzační program pro všechny postižené provozovny Covid - Uzavřené provozovny. Cílem je, aby byly všechny zasažené sektory podpořeny spravedlivě stejně. Vicepremiér Havlíček dostal za úkol předložit takto upravený dotační program na příštím jednání vlády.
 • Podnikatelé tak budou mít k dispozici čtyři základní podpůrné programy - Antivirus Plus, Covid - Nájemné, kompenzační bonus a právě nový program Covid - Uzavřené provozovny.

A konečně se dostáváme na Daně a Mzdy:

Daně:

 • Stravenkový paušál 2021 - Oproti klasickým stravenkám však bude peněžitý příspěvek poskytnutý na stravování od daně osvobozen pouze do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dle zákoníku práce dle §109 odst. 3 ZP. To v současné době odpovídá 72 Kč za den (resp. na jednu směnu). Hranice je 103Kč /70% = 72Kč. Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel si však bude moci uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši. Vyplacení příspěvku na stravování by nemělo podléhat kontrolám a zaměstnanec tak nebude muset prokazovat, že peníze použil na stravu. Je to nová forma jak zaměstnancům poskytnout peněžní příjem aniž by museli tento příspěvek zdanit a museli ho použít výhradně na stravu. Ostatní varianty tedy Stravenky i příspěvek na závodní stravování jsou dále v platnosti. Zaměstnavatel má tedy možnost zvolit další variantu, která ze tří je pro něj nejvýhodnější.
 • Paušální daň - tuto informaci jste již ode mě (ten kdo se ho to týká) dostali. Možný vstup do této paušální daně je do 11.1.2021. Po tomto datu se nebude již možné pro rok 2021 k paušální dani přihlásit. Paušální daň se neregistruje, pouze se informuje Finanční správě, že do tohoto režimu vstupujete. Pokud bude vše v pořádku, FU vám nic nezašle. Pokud by se vstupem nesouhlasili třeba pro nesplnění některého z kritérií, budete písemně informování. Spočetí Paušální daně je v tom, že máte pouze jednu platbu a to 5.469,-Kč která se skládá z 2.393,-Kč ZP, 2.976 SP - Klasický odvod navýšený o 15% pro důchod) a 100Kč záloha na DPFO. Bude stanovena speciální předvolba pro platbu této daně a jednu částku zašlete na jeden účet a FU se postará o zbytek. Odpadá vám povinnost podání Daňového přiznání, zasílání přehledů na SP a ZP, Podmínky pro splnění paušální daně je, že nesmíte překročit obrat 1. milion korun, nesmíte být plátce DPH, nesmíte mít více jak 2 zaměstnance, nesmíte mít zaměstnání - příjmy dle §6, nesmíte být dlužníkem vůči němuž je zahájeno insolvenční řízení, nejste společníkem ve v.o.s. ani k.s. . Žádost se podává elektronicky přes webové rozhraní finanční správy. Více na www.financnisprava.cz
 • Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů - na dluhopisy emitované od 1.1.2022.
 • Zavedení osvobození státních dluhopisů - okamžikem obecné účinnosti zákona tj. pro státní dluhopisy emitované od 1.1.2021.
 • Odstopování daňového bonusu - použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného daňového přiznání nebo ročního zůčtování daní v roce 2022
 • Mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku a zrušení daňového odpisování nehmotného majetku - toto platí na majetek pořízený od 1.1.2021. Poplatník může změnu využít zpětně i pro majetek pořízený od 1.1.2020. Nově se stanovuje hranice pro dopisovaný majetek na výši 80.000,-Kč. Do této částky lze majetek dát rovnou do spotřeby. Nehmotný majetek lze dát celý rovnou do spotřeby, jelikož došlo ke zrušení hranice odpisování 60.000,-Kč.
 • Zvýšení sazeb tabákových výrobků a zahřívaného tabáku - od 1.2.2021 a to o 8korun na krabičce.
 • Majetkové daně - Možnost upravit koeficienty pro část obce a stanovit na desetinné místo - s účinností od 1.1.2021. Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky bude o rok později.
 • Snížení spotřební daně u motorové nafty - se snížením spotřební nafty o jednu korunu, resp. Cenovým poklesem, který to vo konečné ceně nafty vyvolá, klesá i příslušná DPH, která se počítá z výsledkové ceny zahrnující i spotřební daň. Nafta tak bude o 90haléřů na litr levnější, než by byla bez snížení spotřební daně.

MZDY:

 • Superhrubá mzda - asi nejočekávanější a nesjledovanější změna (pro ty, co sledují pravidelně, je to až k posměšku, jak tento zákon vešel v platnost a vůbec vešel v platnost od 1.1.2021. Od tohoto data se ruší SUPERHRUBÁ mzda, tedy Hrubá mzda navýšení o odvody sociálního a zdravotního za zaměstnavatele (25% a 9%, posléze 24,8% a 9%) = 34% z čehože se pak vypočítávala po zaokrouhlení na celé , částka pro odvod 15% daně a snížená o slevu na poplatníka. Nově se tento odvod ruší a 15% daň se bude počítat opravdu rovnou z hrubé mzdy. Dojde tedy k ušetření na straně výhradě zaměstnance a o to o několik %, celých 5,1%. Původně totiž odvod dělal 20,1% když se vezme odvod z hrubé a superhrubé mzdy a rozdíl procentního odvodu. Pro zaměstnavatele se nic nemění, jelikož daň za zaměstnance a to jak srážkovou nebo zálohovou, pouze za zaměstnance odváděl, jelikož se jedná o daň čistě sraženou zaměstnancům bez nákladu zaměstnavatele. Zaměstnavatel za zaměstnance pouze odvede méně a o to více mu vyplatí na mzdě. Tato změna se promítne prvně v únoru za Lednové mzdy.
 • Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka - druhá komická daňová změna, která je úsměvná a ještě k tomu, že stačila vzejít v platnost od 1.1.2021. Po velkých peripetiích se nakonec podoba slevy na poplatníka ustálila na "2"roky a to takto. Sněmovna schválila úpravu návrhu senátu na změnu slevy na poplatníka, která se od 1.1.2021 navýší o 3.000Kč a od 1.1.2022 se znovu navýší o další 3.000,-Kč. Poté, jestli se to zastropuje, nebo se to opět zruší nebo předělá, si musíme počkat. Zatím máme na 2 roky jasno😊 Tato změna je největší od roku 2008, kdy byla základní sleva neměnná. Sleva na poplatníka pro rok 2021 je tedy 27.840,-Kč a pro rok 2022 je 30.840,-Kč. (24.840,-kč + 3.000Kč rok 2021 a +3000,-Kč pro rok 2022).
 • Navýšení důchodů - Lidé pobírající starobní, ale také invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí se zvedá o tzv. valorzaci důchodů, tedy zákonnou normou. Základní výměra důchodů se zvedne o 60Kč, procentní výměra se zvedá o 7%.
 • Navýšení minimální a zaručené mzdy - od 1.1.2021 je zde opětovné navýšení minimální a zaručené mzdy a o to o 600Kč na 15.200,-Kč, na hodinu pak vychází na 90.50,-Kč na 1 směnný provoz 40hodin týden. Na vícesměnný provoz to pak vychází 96,53,-Kč/hod. Měsíční mzda zůstává pro všechny směnnosti stejná.
 • Stravenkový paušál 2021 - Oproti klasickým stravenkám však bude peněžitý příspěvek poskytnutý na stravování od daně osvobozen pouze do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dle zákoníku práce dle §109 odst. 3 ZP. To v současné době odpovídá 72 Kč za den (resp. na jednu směnu). Hranice je 103Kč /70% = 72Kč. Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel si však bude moci uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši. Vyplacení příspěvku na stravování by nemělo podléhat kontrolám a zaměstnanec tak nebude muset prokazovat, že peníze použil na stravu. Je to nová forma jak zaměstnancům poskytnout peněžní příjem aniž by museli tento příspěvek zdanit a museli ho použít výhradně na stravu. Ostatní varianty tedy Stravenky i příspěvek na závodní stravování jsou dále v platnosti. Zaměstnavatel má tedy možnost zvolit další variantu, která ze tří je pro něj nejvýhodnější.
 • Částka průměrné mzdy pro účely pojistného na rok 2021 je 35.441,-Kč. Maximální vyměřovací základ na SP je 1.701.168,-Kč.
 • Rozhodná částka pro stanovení účasti na důchodovém pojištění pro SVČ - 85.085,-Kč
 • Nová záloha pro rok 2021 OSVČ - SP - 2.588,-Kč/měsíc
 • Nová záloha pro rok 2021 OSVČ - ZP - 2.393,-Kč/měsíc
 • Nová záloha pro rok 2021 OSVČ - Vedlejší činnost - 1.036,-Kč
 • Minimální nemocenské pojistné na rok 2021 - 147Kč
 • Nová záloha pro OBZP 2021 - 2.052,-Kč
 • Sdílené pracovní místo - Nově vzniká v zákoníku práce institut sdíleného pracovního místa. V praxi to znamená, že na jednu pozici za jeden plat můžete zaměstnat legálně 2 osoby na 4 hodiny nebo dle výběru hodin.
 • Nový výpočet dovolené pro rok 2021 - Nově se dovolená počítá dle vzorce AxBxC/52. Nově je zavedeno počítání a uvádění dovolené v týdnech a ne ve dnech. Tento způsob byl zaveden kvůli nerovnoměrné dovolené pro osoby které pracovali na nepřetržitý provoz versus lidi na jednosměnný provoz. Původně se dovolená měla přepočítávat, ale to spousty zaměstnavatelů nedělalo a dovolená tak nebyla spravedlivá pro všechny.

Do dovolené se nově započítáva (4body):

 • 1) Doba skutečného výkonu práce podle rozvrhu směn - plně za ni vzniká právo na dovolenou (do této doby se nezapočítávají přesčasy!)
 • 2) Doba plně započitatelných náhradních dob uvedených v §248 odst. 1ZP:
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená u muže - čerpaná v době, v níž ženě přísluší právo na mateřskou dovolenou.
 • Dočasná pracovní neschopnost kteráje důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Ošteřování dítěte do 10ti let nebo jiného člena domácnosti, péče o dítě do 10ti let, které nemůže chodit do školy z důvodů podle zákona o zaměstnanosti a poskytování dlouhodobé péče dle §191 a) ZP (dlouhodobé ošteřovné)
 • Čerpání dovolené (dodatkové)
 • Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
 • Překážky v práci pokud nejde o překážky dle bodu 4, jde-li ale o důležité osobní překážky, pak jen ty, kteé jsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 b o důležitých jiných osobních překážkách v práci
 • Tzv. placený svátek (náhrada za práci ve svátek
 • 3) částečně započítatelné náhradní doby (překážky v práci) - právno na dovolenou za ně vznikná do 20ti násobku stanovené nebo kratší pracovní doby v kalendářním roce (obvykle 100směn) pokud zaměstnanec mimo tyto doby (bod 1 a 2) odpracoval alespoň 12ti násobek stanovené nebo ktratší pracovní doby (obvykle 60směn):
 • a) DPN která není důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • b) karanténa
 • c) Rodičovská dovolená (s vyjímkou rodičovské dovolené u muže podle bodu 2)
 • d) důležité osobní překážky v práci které nejsou uvedeny v nařízení vlády r. 590/2006Sb.
 • 4) Doba ze které právo na dovolenou vůbec nevzniká:
 • Absence
 • Vykázané pozdní příchody do práce a dřívější odchody zaměstnanců (pokud nebudou následně pokryty tzv. neplaceným volnem)
 • Vazba a výkon trestu
 • Přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy (§207 písm. B ZP)
 • Neplacené volno, byl-li předem sjednáno jako napracování

Rozpis vzorce DOVOLENÉ AxBxC/52

A - Roční nárok - počet týdnů v daném měsíci 4 týdny (1 měsíc)

B - Započtené týdny včetně náhradní doby (pokud odpracoval při jednosměnném provozu 4 týdny, tak bude 4)

C- Průměrný týdenní úvazek (40,37,5,48,75 nebo jiný 33,20, apod. )

Vzorec při fondu 40 hodin, odpracování 4 týdnů v měsíci a 4 týdnů započtené doby včetně náhradní je tedy

4(týdny v měsíci)x4(odpracovaných týdnů)x40(fond pracovní doby týdenní)/52(týdnů v roce) = 12,30 zaokrouhleno 13 hodin dovolené kde B je vzato při neodpracování alespoň 12ti násobku průměrného týdenního úvazku.

Vzorec při odpracování 50 týdnů, tedy alespoň 12ti nádobku týdenní pracovní doby -

AxBxC/52

4(týdny v měsíci)x50(odpracovaných týdnů)x40(fond pracovní doby týdenní)/52(týdnů v roce) = 153,8 = 154 hodin za 50 týdnů, tedy skoro 1 rok.  

ZMĚNA EET a liberační balíček 2. vlna COVID-19

Dnešním dnem, po jednání vlády, se EET odkládá na období 1.1.2023. Vláda tak vyslyšela dlouho trvají nátlak podnikatelů a asociací, kteří je zastupují. Evidovat tržby podnikatelé nemusí až do roku 2023. Pokud by však chtěli tržbu evidovat dobrovolně, mohou. Spolu s tímto schválením přináší další pomocné balíčky podnikatelům, a to opětovné podpory "500tovky" a OČR. Nyní pouze pro ty, kteří jsou vládou uzavřeni po celou dobu trvání nouzového stavu. Nárok mají ti podnikatelé, jejichž převažující činnost je ta, které se uzavření provozu týče. Dále těmto podnikatelům MF schválilo odklad plateb na všechny typy daní a to do 31.12.2020. Finanční úřady nebudou pozdní úhrady nijak úročit ani penalizovat. Podání tvrzení daně odložené však není. Ty musí být podané do termínu. MPSV pro tyto podnikatele opět aktivovala Antivirus A se změnou, že dotovaná částka nebude 80%, ale 100% a to do konce letošního roku. Všechny typy žádostí o podporu se mohou zasílat elektronicky, emailem, poštou nebo osobně. V případě potřeby jsme tu pro vás.

 Novinky z novely Zákoníku práce, který nabyl účinnosti 30.7.2020.

 • Změna ustanovení § 51a zákoníku práce v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů - upravuje se možnost podání výpovědi zaměstnancem zavedením výpovědní 15denní výpovědní doby. Dále lze dát výpověď prostřednictvím DS zaměstnance bez předchozího informování zaměstnavatele. V tuto je v případě nevyzvednutí fikce doručení 10 dnů.
 • Přenesena větší zodpovědnost na zaměstnance v podobě sdělení adresy, kde se zaměstnanec momentálně nachází. V případě, že by výpověď nebo jakékoliv listiny byly zaslány na adresu, kde se již zaměstnanec nevyskytuje, avšak zaměstnanec porušil voji povinnost včas informovat zaměstnavatele o nové adrese, má se za to, že písemnosti byly doručeny a jsou platné. Nadále však trvá povinnost předat listiny jakýmkoliv způsobem a to nejprve osobně.
 • Sjednocení fikce doručení v případě nedoručení výpovědi zaměstnanci s Českou poštou na 15 dnů z 10ti a zrušení povinnosti poučit zaměstnance v případě nepřevzetí.
 • Vícesměnný režim dle § 78 zákoníku práce - pojem třísměnný režim se nahrazuje pojmem vícesměnný režim, jelikož existují i režimy např. čtyřsměnné. Na tyto režimy se nyní vztahuje zkrácená týdenní pracovní doba 37,5 hodiny.
 • Pružné rozvržení pracovní doby dle § 85 až 87 zákoníku práce se neuplatní také při čerpání řádné dovolené a při překážkách v práci podle § 191 a 191a zákoníku práce (v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, v době poskytování dlouhodobé péče apod.). Oproti původní právní úpravě toto ustanovení nyní dopadá také na čerpání rodičovské dovolené, která je důležitou osobní překážkou v práci, nicméně zaměstnanci po tuto dobu nepřísluší dávka nemocenského pojištění, nýbrž dávka státní sociální podpory.
 • Změna u agenturního zaměstnávání - podle nového § 309a zákoníku práce musí uživatel informovat agenturu práce o záměru vyslat dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie.
 • Nově již není nutné vydávat potvrzení o zaměstnání dle § 313 zákoníku práce na dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Povinnost zůstává u dohod, které založily účast na nemocenském pojištění nebo podléhají exekučním srážkám. V této souvislosti se musí na zápočtových listech nově uvádět i orgán, který exekuční srážky nařídil.
 • Vysílání zaměstnanců z jiných států EU k výkonu práce v rámci poskytování služeb do ČR dle § 319 zákoníku práce - upravují se podmínky pro takzvané krátkodobé a dlouhodobé vyslání.
 • Mění se ustanovení týkající se doručování zaměstnavatele zaměstnancům a zaměstnance zaměstnavateli (§ 334 - 337 zákoníku práce). Při doručování písemností zaměstnavatelem se upřednostní doručení na pracovišti zaměstnance. Nově je za určitých podmínek umožněno doručování datovou schránkou. Fikci doručení prostřednictvím poštovního doručovatele je možné uplatnit při neúspěšném doručení ve lhůtě 15 kalendářních (nikoli 10 pracovních dnů). Doručuje se na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli naposled písemně sdělil.
 • Při uplatnění průměrného výdělku dle § 357 zákoníku práce se zvyšuje nejen na úroveň minimální, ale také zaručené mzdy (bude-li vypočtena průměrná mzda za předcházející čtvrtletí nižší).

Další změny začínají platit od 1.1.2020 a to asi nejočekávanější a to změna dovolené, sdílené pracovní místo, náhrady majetkových věcí, placené volno

 • Překážky v práci na straně zaměstnance se rozšiřují o placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Zavádí se nejvýše jeden týden placeného volna s náhradou mzdy nebo platu s možností získání úhrady vyplacené náhrady zaměstnavateli ze státního rozpočtu.
 • Zavádí se sdílená pracovní místa. Zaměstnavatel se může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce dohodnout na výkonu práce na jednom společném (sdíleném) pracovním místě
 • Startují převratné změny v pojetí řádné dovolené. Ruší se dovolená za odpracované dny a podmínka odpracování 60 dnů v roce. Délka poskytované dovolené dle násobků týdnů se nemění, avšak bude přepočtená na hodiny a bude se pracovat s poměrnou částí dovolené, pokud zaměstnanec neodpracuje celý rok, nebo má kratší týdenní pracovní dobu.
 • Upravuje se náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Zvyšuje se jednorázová náhrada pozůstalých při smrtelném pracovním úrazu zaměstnance a způsob jejího stanovení.

Máme tady nový rok a s tím i změny na rok 2020.

V oblasti mezd se jedná o největší změnu a to o změnu minimální mzdy a její zvýšení na 14.600,-Kč/měsíc (87,30,-Kč/hod).

 • Zvýšení zaručené mzdy a to takto:
 • Zaručená mzda dle skupin (vždy pro jednosměnný provoz):
 • 1. skupina (minimální) - měsíční - 14.600,-Kč, hodinová - 87,30,-Kč/hod
 • 2. skupina - měsíční - 16.100,-Kč, hodinová - 96,30,-Kč/hod
 • 3. skupina - měsíční - 17.800,-Kč, hodinová - 106,40,-Kč/hod
 • 4. skupina - měsíční - 19.600,-Kč, hodinová - 117,40,-Kč/hod
 • 5. skupina - měsíční - 21.700,-Kč, hodinová - 129,70,-Kč/hod
 • 6. skupina - měsíční - 24.000,-Kč, hodinová - 143,20,-Kč/hod
 • 7. skupina - měsíční - 26.500,-Kč, hodinová - 158,10,-Kč/hod
 • 8. skupina - měsíční - 29.200,-Kč, hodinová - 174,60,-Kč/hod
 • Zvednutí školkovného na úroveň minimální mzdy a to na částku 14.600,-Kč
 • Zvýšení hranice pro zdanění důchodů a to na 525.600,-Kč
 • Zvýšení rodičovské dovolené z 220.000,-Kč na 300.000,-Kč na jedno dítě, u vícerčat na 450.000,-Kč. Měsíční čerpání se zvyšuje pak na 10.000,-Kč/jedno dítě, u vícerčat - 15.000,-Kč/měsíc
 • Průměrná hrubá měsíční mzda na rok 2020 je stanovena na částku 34.835,-Kč
 • Zvýšení částky pro nekolidující zaměstnání a to na částku 7.300,-Kč/měsíc

Nemocenská

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, a to:

 • v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč,
 • ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč
 • a ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč

Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2020 se zvýší náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Poroste stejně jako procentní výměra důchodů, která se navýší o 5,2 procenta a k tomu ještě o 151 korun.

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím.

Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvyšuje 12 000 Kč na 12 800 Kč. Nově bude moci vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů.

OSVČ a zálohy:

 • - minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 709 Kč - z toho minimální záloha na pojistné činí 2 544 Kč,
 • - minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 484 Kč - z toho minimální záloha na pojistné činí 1 018 Kč.
 • - minimální měsíční základ pro placení záloh na ZP pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 2.352,-Kč
 • - minimální platba pro lidi "OBZP" je na rok 2020 stanovena na částku 1.971,-Kč

Daně:

 • Od 1.1.2020 se zvedá spotřební daň na alkohol a cigarety. Zvedá se pevná i procentuální částka spotřební daně. Zvýšení sazeb se netýká nealkoholických nápojů a piva.
 • Dochází ke snížení limitu zdanění výher (osvobození od daně) a to na částku 1.000.000,-Kč. Výhry nad milion korun musí poplatník zdanit ve svém daňovém přiznání sazbou 15% z dani z příjmů.
 • Podle zákonodárců je nutné reagovat na měnící se prostředí a zvýšení cenové hladiny. Výše správních poplatků byla naposledy změněna k 1. lednu 2012, tedy před provedením rekodifikace soukromého práva, která mimo jiné zásadním způsobem zvýšila náročnost řízení vedených katastrálními úřady. Proto se navrhuje zvýšení sazby některých správních poplatků na dvojnásobek.
 • Doposud bylo možné uplatnit osvobození mimo jiné na pozemky remízků, hájů a větrolamů i mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Nově bude okruh pozemků, na které může dopadat osvobození od daně, rozšířen na pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází.
 1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
 2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
 3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Smyslem této nové úpravy je podpora opatření na zachování biodiverzity zemědělské krajiny a boj proti nedostatku vody (suchu).

EET:

Od 1.5.2020 je podepsána novela zákona o EET spolu se snížením DPH na služby pro nově spadající subjekty do 3. a 4. vlny EET spolu s pohostinstvím a zlevnění určitých služeb. Vzhledem k tomu, že byla novela dána k Ústavnímu soudu, není jasné, jestli se celá novela nezruší. Zavedení rozšíření EET tedy zatím neplatí, byť ho podepsal Prezident a čeká se, jak soud rozhodne. Zavedení EET se má týkat profesí, jako řemeslníci, daňoví poradci, účetní, lékaři apod. Spolu se zavedením se má snížit sazba DPH u vodného, stočného, stravovací služby a točené pivo, úklidové práce, pečovatelské domácí služby. Toto zatím není. Co se ale snížilo do 2 snížené sazby (10%) je vodné a stočné, které je již od 1.1.2020 v 10% sazbě).

Plánované změny k 1.7.2020

Velké změny by měly nastat k 1.7.2020 kdy vláda chce schválit:

 • Pružné rozvržení pracovní doby - neuplatnění v době dovolené , rodičovské či OČR
 • Zápočtový list - zrušení povinnosti vydat ZL zaměstnanci v případě ukončení DPP.
 • Vyslání zaměstnance - rozšíření povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnance do ČR a zajištění souboru pracovních podmínek
 • Doručování písemností zaměstnavatelem a doručování písemností zaměstnancem vč. fikce doručení 1 dnů při použití DS, a 15 dnů při nedoručení poštou - specifikace "prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb", přenesení odpovědnosti na zaměstnance při sdělení adresy zaměstnavateli a jeho případné změny adresy
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Od 1.1.2021 je pak plánováno novlizace:

 • Dovolená a její výpočet
 • Sdílené pracovní místo

Přeji krásný a úspěšný rok 2020 

Od 1.1.2020 vláda odsouhlasila další navýšení minimální mzdy. Toto navýšení má však další dopady a to dopad jak na zaručenou mzdu, tak ale i na dopady daňové a to možnosti uplatnit školkovné, zvýšení hranice nekolidujícího zaměstnání, danění starobního důchodu, minimální platba pro OBZP. 

Minimální mzda od 1.1.2020 činní 14.600,- (pro 1 směnný provoz). Tato mzda je zároveň jako 1. skupina zaručené mzdy. Přepočtem na hodinovou mzdu činní minimální mzda 87,30,-Kč (pro 1 směnný provoz). Oproti původní částce byla 13.350,-Kč a 79,80,-Kč/hod. Mzda se u zaručené mzdy dělí do osmi skupin prací dle náročnosti, dle kterých by se měl zaměstnavatel při stanovování minimální mzdy pro jednotlivé své pozice řídit. Pro státní zaměstnance platí jiné tabulky, tyto jsou pouze pro soukromý sektor. 

Zaručená mzda dle skupin (vždy pro jednosměnný provoz):

1. skupina (minimální) - měsíční - 14.600,-Kč, hodinová - 87,30,-Kč/hod  

2. skupina  - měsíční - 16.100,-Kč, hodinová - 96,30,-Kč/hod 

3. skupina  - měsíční - 17.800,-Kč, hodinová - 106,40,-Kč/hod

4. skupina  - měsíční - 19.600,-Kč, hodinová - 117,40,-Kč/hod

5. skupina  - měsíční - 21.700,-Kč, hodinová - 129,70,-Kč/hod

6. skupina  - měsíční - 24.000,-Kč, hodinová - 143,20,-Kč/hod

7. skupina  - měsíční - 26.500,-Kč, hodinová - 158,10,-Kč/hod  

8. skupina  - měsíční - 29.200,-Kč, hodinová - 174,60,-Kč/hod

Co se týče dopadu daňového tak došlo díky navýšení minimální mzdy ke zvednutí spodní hranice pro možnost získání daňového bonusu v daňovém přiznání a to na spodní hranici  87.600,-Kč (6-ti násobek minimální mzdy). Dále se zvedla možnost odečtu "Školkovného" až do výše 14.600,-Kč. 

Zvednutím minimální mzdy došlo k zvýšení hranice nekolidujícího zaměstnání a to na částku 7.300,-Kč/měsíc. Původní částka byla 6.675,-Kč

Zvednutím minimální mzdy se zvedla hranice pro zdanění starobních důchodců a jejich důchodů a to na hranici 525.600,-Kč z původních 480.600,-Kč(36-ti násobek minimální mzdy)

Zvednutím minimální mzdy zaplatí i více lidi, kteří jsou jako "OBZP", neboli "Osoba bez zdanitelných příjmů", tzn. že za ní nikdo neodvádí ani zdravotní ani sociální pojištění, není nikde zaměstnaná - nemá příjem dle §6 ani §7 ZDP, není ani studentem a zdravotní pojištění si osoba platí sama. Částka od 1.1.2020 se zvedá na 1971,-Kč. 

Vaše Výplatička.cz

Jelikož z důvodu nejednoznačnosti zákona DPH (§36 a 37) ohledně zaokrouhlování dokladů,  upozorňujeme na aktuální stanovisko MFČR.

Ačkoli ze zákona o DPH dle mnohých odborníků na legislativu jednoznačně plyne, že zaokrouhlení musí ovlivnit celkový základ daně, Finanční správa v informaci ze dne 14.10.2019 zaujala stanovisko, že jej lze (stejně jako u hotovostních úhrad) ponechat mimo základ daně. Viz odkaz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Doporučujeme proto vrátit se se zaokrouhlováním do podoby před 1.10.2019. 

Nicméně ti, kteří chtějí zaokrouhlení nadále ponechat tak, aby se na základ DPH a DPH nadále rozpočítávalo a celkový základ daně a DPH vstupovaly do rekapitulační tabulky, si samozřejmě mohou tuto volbu zvolit a ponechat to jako po novele po 1.10.2019.

Vaše Výplatička.cz

Od 1.10.2019 končí přechodové období v rámci DPH a to u zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 již není možné koeficient DPH zaokrouhlit na celá čísla. Lajcky řečeno, že máte základ DPH a DPH a to vám vyjde s ocáskem, tedy: 123,45. Po 1.10.2019 není již možné toto číslo zaokrouhlit na celé, tedy na 123,00. Zaokrouhlit lze až konečnou fakturu, která neovlivní u hotovostních faktur DPH - úhrada faktury do pokladny. Tržby hotovostní se do zaokrouhlení ale započítávají. Dle §37 ZDPH zůstalo způsob výpočtu jako součin základu daně a sazby daně. Zcela vypustili část s matematickým zaokrouhlením. Nově platí tedy metoda výpočtu shora.( Daň 21% = 229,90 - (229,9/1,21) = 39,90,-Kč) Dle § 36 odst. 5 ZDPH - "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu." Z toho vyplývá, že při hotovostní platbách je při zaokrouhlení DPH vyjmuto, tudíž nepodléhá zaokrouhlení do DPH a celé číslo se zaokrouhlí bez DPH na účet 568xxx. (Kdo jak má nastavené zaokrouhlení v programech). Při zaokrouhlení faktur převodem je ale zapotřebí zaokrouhlení faktury na celou částku zahrnout do DPH, to znamená, že číslo za celým číslem je jako výsledná částka s DPH a je potřeba zaokrouhlení zahrnout jako základ daně a DPH a celkem s DPH! Na toto POZOR! Toto začalo platit již od 1.4.2019 při novele DPH, avšak bylo stanoveno přechodové období do 30.9.2019 aby měli programy čas tuto změnu zaimplementovat do svých účetních programů a měli celkově všichni dodavatelé a odběratelé čas i na to zvyknout předělat. Od 1.10.2019 již nebude možné zaokrouhlovat jinak, než jak je uvedeno výše a to bez rozdílu a bez vyjímky, jinak se nesejdete na kontrolním hlášení a vzniknou Vám rozdíly, kvůli kterým bylo toto opatření zavedeno.

V případě potřeby Vám rádi poradíme nebo pomůžeme.

Vaše Výplatička.cz


Dne 13.9.2019 byla chválena novela zákona o EET, (která se od 1.4.2020 popř. od 1.5.2020) rozšiřuje o 3. a 4. vlnu EET - tedy pro malé podnikatele, řemeslníky a vybrané živnosti. Spolu s touto novelou vchází v platnost snížení DPH u vybraných činností a to např. - ubytovací služby (z 15% na 10%), stravování (z 15% na 10%, kromě "jídla s sebou" a snížení točeného piva z 21% na 10%), úklidové činnosti - pro domácnosti, mytí oken, oprava obuvi, oprava oděvů, holičské činnosti, vodné, stočné. Zákon již podepsal prezident a začne platit po 1.den 7ho měsíce po vydání ve sbírce zákonů, tedy od 1.4. nebo 1.5.2020. Pro pořízení kasy vláda schválila jednorázovou slevu na dani z příjmů v hodnotě 5000Kč jako kompenzaci za pořízení EET kasy.

Celý výčet novely na snížení DPH:

 domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

 stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

 služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

 služby mytí oken prováděné v domácnostech,

 opravy obuvi a kožených výrobků,

 opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

 opravy jízdních kol,

 kadeřnické a holičské služby,

 půjčování nebo nájem knih,

 pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

 knihy, e-knihy a audioknihy


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme EET nastavit, pomoci s výběrem správné kasy a vše, co je k tomu potřeba včetně získání FIK kódu.
Vaše Výplatička.cz

Od 1.7.2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby u zaměstnavatele, tedy, že zaměstnavatel bude od 1.7.2019 platit nemocenskou (její náhradu) od 1. dne začátku nemoci. Tímto krokem se snižuje odvod "superhrubé" mzdy o 0,2% nemocenského pojištění z 1,34% na 1,338%. Nový výše superhrubé mzdy tedy činní 1,338%

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí

 • u zaměstnavatele 24,8 % (původně bylo 25%) z vyměřovacího základu , z toho 2,1 %(původně bylo 2,3%) na nemocenské pojištění , 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu zůstává stejný
 • u OSVČ:
  • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
  • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění (původně 2,3 %),
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %).

Od 1.7.2019 se tedy budou počítat mzdy s odvodem 1,338% a ne 1,34%, jak tomu bylo dosud. Tímto krokem vláda dala kompenzaci zaměstnavatelům, když schválili výplatu dávek od 1.dne nemoci.

Nižší odvod se platí, i když zaměstnanec v té době nemarodí.

Toto se týká prvně u odvodů za 7/2019.

Tak tu máme další změnu.
Tentokráte je to ale změna, která mnohé potěší. Od 1.4.2019 zacal platit další
daňový balíček. Ten má za následek pár základních věcí. Nejdůležitější je změna
výdajového paušálu z 1.000.000kc zpět na 2.000.000kc pro živnostníka
uplatňující paušální výdaje. Výdaje lze uplatnit již za rok 2019.

Další změnou je zaokrouhlování DPH. Přechodové období je od 1.4.2019, nejdéle však do
30.9.2019, kde máte poslední možnost zaokrouhlit DPH na celá čísla. Nové se
bude DPH vypočítávat dle koeficientu 1.21, 1.15, 1.10 s tím, že zaokrouhlení
kvůli rozdílům DPH a kontrolního hlášení již nebude možné. Zaokrouhlit pak
můžete koncovou fakturu, tedy položku,která již nevstupuje do DPH. Změna
daňového balíčku, která se týká změn sazeb DPH, a 3. a 4. vlny EET začne platit
až od roku 2020.


Změna ve školkovném pro uplatnění za rok 2018.

Do novelizace zákona o daních z příjmů novelou č. 170/2017 Sb., která se v dané věci uplatní poprvé od roku 2018, nebylo zcela jednoznačné, zda tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35bb zákona o dani z příjmů) se uplatňuje (do výše minimální mzdy) podle data úhrady výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení nebo podle období, kterého se tyto výdaje týkají.

Do novelizace nebylo jednoznačné, zda úhradu z...a umístění dítěte např. v 9/218 na období 9/2018 až1/2019:

- lze celou uplatnit za období roku 2018 nebo

- lze a období roku 2018 uplatnit jen část připadající na období 9 až 12/2018 a část připadající na 1/2019 uplatnit až za rok 2019. Od novelizace č. 170/2017 Sb. je jednoznačné, že platí tato varianta!

V souvislosti s tímto se změnil obsah potvrzení musí obsahovat:
- Jméno vyživovaného dítěte poplatníka
- celkovou výši výdajů
- datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovateů nebo datum vzniku jeho ŽO.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení 28.12.2018 upozornila FU na nové náležitosti, bude o to přísnější kotnrola na toto ustanovení i včetně náležitostí na doklad.

Tak taínkové a maminky, důsledně si zkontrolujte doklad, až Vám ho bude školka vystavovat:-)

Vaše Výplatička.cz

Nově poskytujeme (strašáka)GDPR.

Plnění GPDR, které vám bude poskytnuto a které platí od 25.5.2018:

 • Článek 5-11 GDPR - Nastavení interních zásad k zajištění GDPR při zpracování osobních dat
 • Články 12-22 GDPR - Zohlednění práva fyzických osob na ochranu osobních údajů - Informace, Přístup, Oprava, Výmaz, Omezení zpracování, Oznamovací povinnost ve vztahu k subjektu údajů, Přenositelnost, Právo vznést námitku
 • Článek 24-25 GDPR - Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Článek 30 GDPR - Záznamy o činnostech zpracování - zobrazení konsolidovaných logů
 • Článek 32 GDPR - Zabezpečení zpracování
 • Články 33-34 GDPR - Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů
 • Článek 35-36 GDPR - Posuzování dopadu každého zpracování osobních údajů
 • Článek 37-39 GDPR - Práce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Připravíme a do praxe zavedeme:

  • Smlouvy o zpracování osobních údajů - přímo pro dané subjekty
  • Souhlasy se zpracováním osobních údajů - vzorové šablony
  • Analýzy rizik - hardware, software, databáze, účetní software, uložení šanonů faktur, mezd, dokumentů, smluv, mailů, cloudových a jiných internetových úložišť, zálohování dat, přenosné datové prostředky
  • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
  • Kompetence a školení pro ochranu osobních údajů
  • Návrhy a kontrola opatření ochrany osobních údajů
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování ochrany osobních údajů
  • Evidence poskytování ochrany údajů o zpracování ochrany osobních údajů
  • Vyřizování podání subjektů údajů souvisejících s uplatněním jejich práv
  • Evidence osobních údajů - spisová služba


Změna DPH a jejich sazeb.

Finanční správa není schopna zajistit efektivní výběr daně z přidané hodnoty, proto radši sníží sazby daně, jak se vyjádřilo ministerstvo. Navrhuje jim zavést EET a zároveň snížit DPH na 10%. Mělo by se to týkat:
kódu CZ-CPA 36.00.2 - úprava a rozvod vody prostřednictvím síťíkódu CZ-CPA 37 - odvádění a čištění odpadních vodkódu CZ-CPA - 56 - stravovací služby a podávání nápojů s vyjímkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně dle §57 až 59 zákona o DPH a s vyjímkou podávání alkoholických a tabákových výrobků - neplatí pro točené pivokódu CZ-CPA - 81.21.10 - čištění vnitřních prostor v domácnostechkódu CZ-CPA - 81.22.11 - mytí oken v domácnostechkódu CZ-CPA - 88.10, 88.91 - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občanykódu CZ-CPA - 95.23 - opravy obuvi . drobnékódu CZ-CPA - 95.29.11 drobné opravy oděvů a textilních výrobkůkódu CZ-CPA - 95.29.12 - drobné opravy jízdních kolkódu CZ-CPA - 96.02 - kadeřnické a holičké práce
Některé ze služeb mají buď 21 % - kadeřnice, opravy jízdních kol) a nebo do 15% - stravovací služby, čištění v domácnostech. Pitná voda, která teď spadá do 15% bude spadat do 10% - dodávaná pitná voda vodovodem pro veřejnou potřebu - kód 2201.
S návrhem stravovacích služeb zařadit do 10% Ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) s bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv zboží (např. jídlo s sebou) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.
Finanční správa uvádí, že toto vše dělá proto, aby ulehčila podnikatelům a kompenzovala náklady na zavedení EET. Hlavní důvod to ale není. V důvodové zprávě ministerstvo financí uvádí, že navrhovaná změna v oblasti daně z přidané hodnoty se týká předevšm zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně.

Sněmovna schválila zrušení karenční doby. Jaká kompenzace čeká zaměstnavatele?

Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení karenční doby a proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Pro zaměstnavatele je navržena kompenzace v podobě snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele z 2,3 % na 2,1 %. Nemocenská by se měla od začátku nemoci znovu vyplácet od července 2019. Zaměstnanci mají dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu. Spolu s tímto by se mělo proti zneužívání karenční doby zavézt tzv. e-neschopenka.

Čekají nás změny v oblastí daní a odvodů u OSVČ od roku 2019.


OSVČ nyní platí na sociální pojištění- 2.189,-Kč a na zdravotní pojištění 2.024,-Kč. Od roku 2019 se tyto sazby zvednou a to na sociální pojištění o 199,-Kč na 2.388,-Kč a zdravotní pojištění o 184,-Kč na 2.208,-Kč. Naopak bude lepší vedlejší výdělečná činnost pro povinnost platit zálohy. Roční limit se zvyšuje na 78.476,-Kč. V případě, že vedlejší činnost budete mít třeba jen půl roku, samozřejmě se hranice dělí počtem měsíců, po kterých jste činnost vykonávali.
Od roku 2019 nebude již splatná záloha do 20.ho následujícího měsíce za měsíc předchozí, ale bude se muset platit nejpozději do konce dne v měsíci, za který se pojistné platí.
DPČ od roku 2019 dochází ke zvýšení limitu na tzv. " malý rozsah" z 2.499,-Kč na 2.999,-Kč. Limit pro neplacení SP a ZP se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. čili, pokud budu mít DPČ na malý rozsah do 2.999,-Kč u pěti zaměstnavatelů, tak ani u jednoho nedojde k odvodu SP a ZP.
Limit pto solidární daň se zvýšil. Pro rok 2019 je limit 1.569.552 z nynějších 1.438.992,-Kč.

POZOR! EET - 3. a 4. vlna zrušena !! 

15.12.2017 zrušit Ústavní soud platnost některých zákonů o EET. Nařízení vlády o vyloučení některých plateb z EET zůstane v platnosti jen do konce příštího roku. Dvě ze zrušených ustanovení zákona o EET (3. a 4. vlna), která podle navrhovatelů komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů, budou platit do února. Na základě tohoto zrušení se chystá návrh zákona na úpravu aplikace 3. a 4. vlny EET v níž by měl být i návrh na zrušení vedení EET u e-shopů. Toto nařízení je platí na rok, kde do 28.2.2018 musí zákonodárci dát novelu zákona o EET. Dále soud zrušil povinnost uvádět u živnostníků DIČ na účtence, jelikož je z toho patrný datum narození a z toho patrný věk.